Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website van Van Der Linde Makelaardij
 

Algemeen

Deze website is samengesteld door Van Der Linde Makelaardij, gevestigd op en kantoorhoudende aan de Klokbekerweg 18 te 8081 LJ  ELBURG en Centrumplein 66 te 8084 AZ 't HARDE. Ons bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 08176610.

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door voordat u deze website gaat gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website. Van Der Linde Makelaardij stelt de voorwaarden als pdf-document beschikbaar. De Voorwaarden liggen tevens ter inzage op onze vestigingen in Elburg en 't Harde en zullen op verzoek worden toegezonden.

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de website van Van Der Linde Makelaardij alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
a. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Van Der Linde Makelaardij en/of derden;
b. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
c. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
d. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een link als verwijzing naar de website van Van Der Linde Makelaardij, waarbij de website binnen de kaders van vdlindemakelaardij.nl verschijnt aan te brengen. Voorafgaand hieraan dient u hiervoor een schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de perso(o)n(en) die Van Der Linde Makelaardij rechtsgeldig vertegenwoordigen(en)d .
Als u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Van Der Linde Makelaardij zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.


Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berusten uitsluitend bij Van Der Linde Makelaardij en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Van Der Linde Makelaardij in het algemeen. Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Van Der Linde Makelaardij. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Van Der Linde Makelaardij en/of haar leveranciers, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.


Aansprakelijkheid en vrijwaring
Van Der Linde Makelaardij is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, ook niet van websites die op enigerlei wijze met deze website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Van der Linde Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Ook is Van Der Linde Makelaardij niet aansprakelijk voor (de inhoud van) de diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via deze website worden aangeboden.

Van Der Linde Makelaardij is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Van Der Linde Makelaardij.

Van Der Linde Makelaardij garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Van Der Linde Makelaardij garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Ook garanderen wij niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Wij stellen het op prijs als u bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden contact op neemt met Van Der Linde Makelaardij. Van Der Linde Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan uitingen van ons bedrijf in welke vorm dan ook. U vrijwaart Van Der Linde Makelaardij voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.