Mijn favorieten

Monumenten

Kerken en kastelen, woonhuizen, molens, boerderijen en terreinen kunnen uniek en waardevol zijn voor ons land. Bijvoorbeeld door hun schoonheid, of door hun wetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis. Daarom kunnen onroerende zaken die voldoen aan de criteria van de Monumentenwet 1988 worden beschermd als rijksmonument. Dat geldt ook voor terreinen met een hoge archeologische waarde. Stads- en dorpsgezichten kunnen eveneens worden beschermd.
Nederland telt in totaal 62.500 gebouwde en archeologische rijksmonumenten en ongeveer 450 beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit is minder dan één procent van het totale bouwbestand.


Wanneer een rijksmonument?
Gebouwen, terreinen met hoge archeologische waarde of stads- en dorpsgezichten kunnen beschermd worden als rijksmonument. Ze moeten wel voldoen aan de criteria van de Monumentenwet 1988.


Monumentenregister
Namens de minister van OCW wijst de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onroerende zaken aan als beschermd monument. Deze rijksbeschermde monumenten staan ingeschreven in het Monumentenregister.

 

Wanneer een beschermd stads- of dorpsgezicht?
Ook gebieden met een bijzonder, historisch karakter kunnen beschermd worden. Zo zorgen we voor behoud, bijvoorbeeld bij toekomstige gebiedsontwikkelingen. Voorbeelden zijn eeuwenoude binnensteden als Leiden of Sneek, maar ook ontworpen gebieden zoals de mijnkoloniën in Zuid-Limburg en de villaparken in het Gooi. Aanwijzing gebeurt door de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Infrastructuur en Milieu.

Van Der Linde Makelaardij is onder andere gespecialiseerd in monumenten. De verkoop van monumenten vergt specifieke kennis en vaardigheden. Ons werkgebied kent verschillende monumenten o.a. door de vele rijks- en gemeentemonumenten in de historische binnenstad van Elburg. De oude vestingstad alleen al telt maar liefst 289 rijksmonumenten! Dit is de hoogste monumentendichtheid van heel Nederland. Uniek! Maar ook buiten de stad zijn een heel aantal monumenten gelegen. Hieronder zijn diverse monumentale boerderijen en landhuizen.

Het is prachtig als we de schoonheid van het cultuurhistorisch erfgoed kunnen bewaren. De architectuur van voorbije jaren en de geschiedenis van hoe onze voorouders hebben gewerkt en gewoond is iets wat we moeten koesteren als het gaat om bijzondere gebouwen. Deze gebouwen worden op grond van de Monumentenwet 1988 beschermd.

Op de website www.monumenten.nl vindt u veel informatie over monumenten. Hier kunt u ook een register raadplegen van geregistreerde monumenten in heel Nederland.

Lees hier bijvoorbeeld over het verhaal van Els Blaauw als zij verteld over de koop en verbouwing van het voormalige Hervormde Weeshuis aan de Noorderkerkstraat in Elburg.

Als u een overzicht wilt zien van alle Rijksmonumenten in Elburg, klik dan hier. 

Er zijn verschillende soorten monumenten: rijksmonumenten, beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten, gemeentelijke monumenten en in sommige provincies ook provinciale monumenten. De overheid let erop dat er goed voor deze gebouwen wordt gezorgd.
 

Rijksmonumenten
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wijst namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bouwwerken aan die vanwege hun bijzondere cultuurhistorische waarde behouden moeten blijven. Dit gebeurt op basis van aanwijzingsprogramma’s voor monumenten. Deze programma’s richten zich op gebouwen uit een specifieke periode of gebouwen met een speciale functie. De Rijksgebouwendienst beheert en behoudt de monumenten die de Rijksoverheid bezit, zoals de Ridderzaal in Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam.

 

Gemeentelijke monumenten
De gemeenteraad kan gebouwen op een gemeentelijke monumentenlijst plaatsen als deze niet zijn aangewezen als rijksmonument. Bijvoorbeeld gebouwen die belangrijk zijn in de geschiedenis van een dorp. De gemeente legt het monumentenbeleid vast in een monumentenverordening. Klik hier voor een overzicht van de gemeente monumenten in Elburg.

 

Beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten
Beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten zijn bijzondere cultuurhistorische gebieden. Gemeenten moeten in bestemmingsplannen ervoor zorgen dat het historische karakter en de structuur van deze gebieden worden gehandhaafd. Gebouwen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten hoeven geen monumenten te zijn. De ministeries van OCW en Infrastructuur en Milieu wijzen beschermde stads- en dorpsgezichten aan. Veel historische kernen zijn beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht. Bijvoorbeeld het centrum van Den Haag en de Groninger binnenstad.

 

Provinciale monumenten
Provinciale monumenten zijn gebouwen die op de provinciale monumentenlijst staan en vanuit de provincie worden beschermd. Alleen Noord-Holland en Drenthe kennen provinciale monumenten. De Provinciale Staten wijzen daar provinciale monumenten aan. De provinciale monumentenlijsten helpen de provincies bij het toekennen van subsidies.


Toezicht monumentenzorg
De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de zorg voor rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Ze let op de naleving van de Monumentenwet 1988 en de regelgeving die hierbij hoort. In de Monumentenwet is vastgelegd wat een monument is en hoe rijksmonumenten aangewezen en onderhouden moeten worden. Gemeenten houden toezicht op gemeentelijke en provinciale monumenten.

 


 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring